Twoje konto
Lista życzeń
0 Twój koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MECH CENTRUM 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy Mech Centrum, działający pod adresem: 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15, prowadzony jest przez Wioletę Skrobol-Pudełko, działający pod numerem NIP: 6381842910, REGON: 387194317.

1.2. Niniejszym Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Mech Centrum, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

1.3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344, ze zm. ).

1.4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.

1.5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem, w każdym czasie, klikając na stronie internetowego Sklepu Mech Centrum, w link “Regulamin Sklepu”. Regulamin można w każdym momencie pobrać i wydrukować.

1.7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Mech Centrum odnoszące się do produktów ( łącznie z cenami ), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru lub wskazanej usługi za cenę i na warunkach określonych w opisie.

2. POSTANOWIENIA

2.1. Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

2.2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.3. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat  (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego ), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

2.4. Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów i Usług do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

2.5. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są  wybrane przez Klienta Towary lub Usługi oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

2.6. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy , dostępny pod domeną: www.mechcentrum.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary lub Usługi.

2.7. Sprzedawca – Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine” , z siedzibą przy: 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15, NIP: 6381842910, REGON: 387194317, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

2.8. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

2.9. Usługa – działalność gospodarcza o charakterze nieprodukcyjnym, świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Klienta ( na odległość ), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowania danych, która jest w całości nadana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telefomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.).

2.10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów lub Usług na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

3.1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

3.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.mechcentrum.pl  lub e-mailowo na adres: biuro@mechcentrum.pl , 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

3.3. Zamówienie Towarów lub Usług realizuje się poprzez wybranie Towarów lub Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku: “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów lub Usług, a następnie z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla Towaru lub Usługi, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

3.4. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówień.

3.5. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

3.6. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.

3.7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3.8. przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu wpłaty na złożone zamówienie, na koncie bankowym Sklepu.

3.9. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00 , soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.10. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania,  przez Klienta, zostaje zawarta umowa sprzedaży.

3.11. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

3.12. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest e-mail: biuro@mechcentrum.pl

3.13. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowita wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera on należny podatek.

3.14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów i Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.15. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy cenę. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

4. REALIZACJA PŁATNOŚCI 

4.1.W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

4.1.1. Wpłaty przelewem tradycyjnym w PLN lub walutowym:

4.1.1.1 Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do 5 dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.

4.1.2 Płatność za pobraniem

4.1.3 Szybkie płatności (płatności natychmiastowe)

4.1.4 Karta płatnicza:

4.1.4.1. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (w przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego)

4.1.5. PayPal

4.1.6. Raty:

4.1.6.1. Systemy ratalne banków: mBANK, CA Credit Agricole, Santander Consument Bank, Alior Bank

4.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

5. REKLAMACJE

5.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm. ).

5.2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy :

5.2.1. Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

5.2.2. Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;

5.2.3. Towar nie nadaje do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

5.2.4 Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

5.3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5.4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towaru do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

5.6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada, lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

5.7. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

5.8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany, lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

5.9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

5.10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru  na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5.11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.12. Reklamacje dotyczące Towarów mogą być zgłaszane:

5.12.1. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;

5.12.2. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.

5.13 Reklamacja powinna zawierać:

5.13.1. dane osoby składającej reklamację  ( imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail, numer telefonu kontaktowego);

5.13.2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania;

5.13.3. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;

5.13.4. oryginał lub kopia dowodu zakupu ( np. paragonu lub faktury ) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

5.14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15 .

5.15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

5.17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni, od dnia otrzymania  odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

5.18. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5.19. Roszczenia o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA

6.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów lub Usług zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenia na piśmie,  w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta) otrzymania Usługi. Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

6.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15.

6.4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

6.5. Zwrot Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15.

6.6. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

6.7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument.

6.8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

6.9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

6.9.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

6.9.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

6.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.9.4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają  nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.9.5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.9.6. o dostarczeniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6.9.7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.9.8. o dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i o poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

6.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

7.1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

7.1.1 Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

7.1.2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

7.1.3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

7.1.4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

8.2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

9. ZASTRZEŻENIA

9.1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

9.2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

9.3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

9.4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

9.5. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

10.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

10.2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

10.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego nie będącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

10.4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszelkie kwestie niezawarte w tym Regulaminie reguluje Kodeks Cywilny lub inne regulacje prawne obowiązujące na terenie Polski.

12. ZAŁĄCZNIK NUMER 1 REGULAMINU SKLEPU 

12.1. Poniżej znajduje się wzór odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Mech Centrum

Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine”

43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15

biuro@mechcentrum.pl

 

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):

………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping