Twoje konto
Lista życzeń
0 Twój koszyk

Zwroty i reklamacje

1. REKLAMACJE 

1.1. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

1.2. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone osobiście lub na piśmie na adres Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine” 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15.

1.3. Właściciel Sklepu rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

1.4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.

1.5. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

1.6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego ( miejskiego ) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.

1.7. Klient będący Konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzeń roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR ( Online Dispute Resolution ), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia ( WE ) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

2.1. Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadania przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się TUTAJ.

2.2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine” , 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15.

2.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m.in. w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

2.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

2.5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine” ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności bez kosztów dostarczenia Towaru na adres Firmy.

2.6. Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine” dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2.7. Wioleta Skrobol-Pudełko “WioLine” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

3.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

3.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować właściciela sklepu Wioleta Skrobol-Pudełko ”WioLine”, 43-215 Studzienice, ul. Szpaków 15, adres e-mail: biuro@mechcentrum.pl.

3.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

4.1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności bez kosztów dostarczenia przesyłki na adres siedziby właściciela sklepu nie później niż 14 dni od dnia w którym przesyłka ze zwracanym towarem została dostarczona na adres właściciela sklepu.

4.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

4.3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Twój koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping